^Powrót na górę
Ważne

Kronika 2002/2003

Zarzadzać placówką oswiatową, która swiadczy usługi na rzecz dziecka i jego rodziców w dobie tzw. kryzysu oświatowego to zadanie bardzo trudne. Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy się ich w osiągnięcie wspólnych celów. Aby zbudować wspólny kierunek oddziaływań edukacyjnych przedszkola i rodziców, aby mówić o wychowaniu razem, a nie osobno, nowa Pani

Dyrektor dostrzega potrzebę partnerskiego traktowania rodziców i kształtowania u nich odpowiedzialności za sprawy przedszkola. Zachęca więc ich do szerokiego udziału w organizacji działalności placówki, wprowadzaniu koncepcji programowych i metodycznych stwarzając okazję do wspólnego dialogu i planowania. Oprócz spotkań okazjonalnych pielęgnuje takie formy współpracy, jak: zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców. Wspólne zabawy dzieci i rodziców przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod są podwaliną takich spotkań. Rodzice są zabiegani i często brakuje im czasu na zabawę z dzieckiem

Zajęcia tego typu pozwalają na zbliżenie się dziecka i rodzica. Rodzice mają również okazję zobaczyć swoje dziecko na tle innych dzieci, dostrzec dobre strony jego zachowania, a także problemy i trudnosci. Rodzinne spotkania, jak pikniki przy ognisku, festyny rodzinne. Spotkania te uswiadamiaja rodzicom, że można swietnie bawić się z dzieckiem i jednoczesnie przekazywać mu wiedzę. Kacik podziękowań. Znajda się tam słowa podziękowania za wsparcie i pomoc w pracy na rzecz przedszkola, które są wyrazem wdzięcznosci i przyczyniaja się do przekonania rodziców, że wszystko, co robią jest widoczne, ważne, doceniane. Skrzynka pytań i propozycji.

Tylko atmosfera wzajemnego zaufania, otwarcie na sugestię i krytykę rodziców wobec przedszkola pozwala na rzeczywiste zaangażowanie ich we wspólne działanie dla dobra dziecka. Ta forma pracy jest korzystna z pewnością dla rodziców niesmiałych, którzy mają swoje oczekiwania, ale nie maja odwagi, czy też okazji powiedzieć o nich głośno. Uroczystosci i imprezy w których rodzice nie będa tylko biernymi widzami, ale będa angażowali się razem z dziećmi we wspólną zabawę. Ta forma sprzyja integracji dzieci, rodziców i całego personelu przedszkola. Rodzice mają okazję nie tylko do gromadzenia spostrzeżeń o własnym dziecku, ale również nawiązują kontakt z nauczycielem - wychowawcom. Wydawanie własnej gazetki przedszkolnej.

Na ich łamach rodzice informowani sa o aktualnych wydarzeniach z życia przedszkola, zamierzeniach wychowawczo - dydaktycznych do wspólnej realizacji, znajdują się tak artykuły w ramach pedagogizacji rodziców oraz umieszczane są zadania do rozwiązania przez dzieci. Dziecku potrzebny jest przewodnik, który objawi mu swiat w całej jego złożoności. Tym przewodnikiem powinien być rodzic i nauczyciel. Staramy się tworzyć przedszkole przyjazne dziecku, działające z wykorzystaniem najlepszych form i metod pracy.
W swojej pracy nauczycielki staja się animatorkami umiejętnie inspirującymi i kierującymi aktywnością dzieci oraz wykorzystującymi codzienne kontakty z dziećmi do celowego tworzenia sytuacji edukacyjnych opartych na ich działaniu lub bezpośrednim uczestnictwie. Pracując w ten sposób pomagamy każdemu dziecku odnaleźć jego własną drogę rozwoju, na miarę jego zdolności i możliwości, uczymy go wrażliwości, dobroci, przyjaźni i dostrzeganiu w drugim człowieku - człowieka.

Społeczno - pedagogiczna funkcja przedszkola obejmuje swoim zasięgiem m. in. rozwijanie uczuć patriotycznych, aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi ze środowiskiem lokalnym. Realizując ten cel widzimy potrzebę stałego kontaktu z różnymi instytucjami, urzędami, zakładami pracy oraz uczestnictwa w uroczystościach lokalnych.
Stałe dążenie do obcowania z kulturą realizujemy poprzez uczestnictwo w kulturze. Dziecko ma być nie tylko odbiorcą, ale również jej sprawcą. Owe wrastanie w kulturę może przybierać różną formę: zabawy, przeżywania, obrzędowości, w wreszcie tworzenia. Wdrażając małe dziecko w pewne postawy pro-kulturowe zapewniamy wychowankom stały kontakt z teatrem, sztuką, tańcem.


Przedszkole jest otwarte na potrzeby poznawcze swoich wychowanków oraz oczekiwania bliższego i dalszego środowiska. Osadzone jest w szerokim środowisku społecznym i stara się odzwierciedlać właściwości i potrzeby kręgu ludzi, których dzieci wychowuje.
Realizacja określonych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ściśle związana jest z bazą przedszkola. By wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka przebiegało harmonijnie nauczyciel musi mieć do dyspozycji odpowiednie środki dydaktyczne. Podstawą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalność muzyczno - ruchowa. W tym zakresie, pozyskując sponsora, doposażono placówkę w radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (XII 2002).
Właściwie stymulowana działalność dowolna wspiera wszechstronny rozwój dziecka. W swojej pracy dążymy, by sale wyposażone były w taki materiał rozwojowy, który wspiera spontaniczną i wielostronną aktywność wychowanka oraz pomaga w osiągnięciu przez nie autonomii i niezależności. Organizując naszym podopiecznym środowisko wychowawczo - dydaktyczne nie sposób pominąć wartości estetycznych odgrywających w wychowaniu młodego człowieka ogromną rolę. W tym celu ozdobiliśmy malunkami korytarz prowadzący do szatni w głównej części budynku (V 2003), w wielu pomieszczeniach zamontowaliśmy karnisze i ozdobiliśmy okna firankami (II 2003). Zakupiliśmy korkowe tablice na informacje dla rodziców, tablicę magnetyczną do sali maluchów, serwetniki, flakoniki. Poszyliśmy obrusy na uroczystości przedszkolne i serwetki zdobiące poszczególne sale dziennego pobytu dzieci (I 2003).
W erze komunikacji nieodzownym narzędziem pracy i zdobywania informacji jest technologia komputerowa. Dziś nie sposób sobie wyobrazić jakiegoś biura, czy urzędu, w którym nie byłoby tych urządzeń. Ich zastosowanie jest tak szerokie i znane, że staraniem Pani Dyrektor, przy współpracy ze środowiskiem, placówka została doposażona w sprzęt komputerowy wykorzystywany przez wychowanków do nauki czytania oraz rozwijania pojęć matematycznych (XII 2002, II 2003), do zdobywania informacji zamontowaliśmy internet.
Współpracując z Komitetem Rodzicielskim wyposażono salę tzw. zerówki w nowe półki indywidualne dla dzieci, zaś salę maluchów w nowy dywan (XII 2002).
Przy współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami zmieniliśmy aranżację prawie wszystkich wnętrz tworząc przewodnie kolory w poszczególnych pomieszczeniach (XI 2002), wzbogaciliśmy placówkę w nowe stroje (bałwankowa rodzina, komplet getrów i spódniczek dla maluchów, komplet czerwonych getrów i spódniczek z czapkami dla dzieci starszych, komplet spódniczek czerwonych, komplet spodni brązowych, komplet spódniczek i spodni z kolorowymi mankietami ) wykorzystywane do występów artystycznych naszych milusińskich oraz odnowiliśmy szafki indywidualne na garderobę dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Współpracując ze środowiskiem doprowadziliśmy do budynku przedszkola kanalizację osiedlową (XI 2002 - IV 2003).
Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku - Białej jesienią została wykonana naprawa dachu nad salą gimnastyczną (XI 2002), natomiast zimą (II 2003) wymieniono instalację elektryczną prawie w całym budynku. Zmodernizowano również blok żywieniowy wyposażając go w kuchenki gazowo - elektryczne (I 2003), a wiosną odbył się remont kapitalny aneksu należącego do "zerówki" (sala zajęć, schody, holl, ubikacje), wiatrołapu w części głównej budynku, sanitariatu na parterze i dla personelu kuchennego, zadaszenia i balkonu od strony frontowej budynku.
Na terenie przedszkola znajduje się duży ogród z roślinnością i urządzeniami do zabawy. Jest to ważne miejsce samodzielnych zabaw i zajęć dzieci dający możliwość obcowania z przyrodą i zdobywania doświadczeń. Od jego urządzenia, właściwego doboru sprzętu zależy zaspokojenie i rozwijanie dziecięcej aktywności, rozwijanie wrażliwości estetycznej. W bieżącym roku szkolnym, przy współpracy z rodzicami, Urzędem Miejskim i jednostką wojskową rozpoczęliśmy prace zmierzające do uporządkowania tego pięknego terenu i stworzenia ogrodu na miarę XXI wieku. Doposażyliśmy go w nowy sprzęt ogrodowy (huśtawki, ławeczki - IV 2003) i odnowiliśmy (malowanie, wymiana desek) ten już istniejący. Rozpoczęliśmy porządkowanie lasu, malowanie płotu i tworzenie oczka wodnego z wodą przepływową.
Zdrowie jest największą wartością człowieka i dlatego w swoich działaniach szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych wychowanków.
Środowisko naturalne jest istotnym elementem w życiu każdego człowieka. My wszyscy pragniemy żyć w czystym i zdrowym środowisku, i ponosimy odpowiedzialność za to, czy następne pokolenia zastaną na naszej planecie nienaruszone warunki egzystencji. Dlatego też rzeczą szczególnie istotną jest wychowanie dzieci od najmłodszych lat w duchu pełnej odpowiedzialności z obchodzeniem się takimi dobrami naturalnymi, jak powietrze, woda, gleba i krajobraz. Staramy się więc tworzyć w naszym przedszkolu placówkę nastawioną na ochronę tak cennego daru, jakim jest przyroda.
Placówka w swoich zmaganiach dąży do działania innowacyjnego, twórczego, implikujacego wprowadzanie nowych rozwiązań polegających na planowaniu i urzeczywistnianiu zamierzonych programów zmiany - czynnie kształtuje oblicze nowoczesnego przedszkola.
Wszyscy nasi podopieczni zostali przebadani przez logopedę. Rodzicom dzieci mających zaburzenia lub wady wymowy zaproponowano stały kontakt z poradnią i wydano zestawy ćwiczeń do realizacji w domu. Wszystkie 6-latki zostały poddane zabiegom profilaktyki uzębienia.
Wychowankowie naszego przedszkola otrzymali paczki na spotkaniu z Mikołajem, nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka, wróżyli przyszłość na zabawie andrzejkowej i bawili się z wodzirejem na balu karnawałowym.
Dzieci uczestniczyły w Dniu Komisji Edukacji Narodowej z udziałem emerytowanych pracowników przedszkola, akcji sprzątania świata, spartakiadzie zimowej pod starą skocznią, wigilii grupowej, Dniu Babci i Dziadka, przedszkolnym Dniu Taty, korowodzie radości z okazji powitania wiosny, imprezie środowiskowej "Dzieci dla Dzielnicy". Brali udział w spotkaniu z policjantem, akcji "Poczytaj mi bajeczkę" przy współpracy bibliotekarki osiedlowej oraz Książnicy Beskidzkiej, spektaklu teatru ART- DE, Teatru Polskiego oraz przedstawieniu zorganizowanym przez dzieci z SP 28.
Dla rodziców zostały zorganizowane dwa zajęcia otwarte, a dla starszych kolegów z pobliskiej szkoły podstawowej i Domu Dziecka noworoczne przedstawienie. Dla absolwentów naszego przedszkola przygotowaliśmy pamiątkowe prezenty, a dla wszystkich wychowanków niespodzianki.
We wszystkich grupach wiekowych organizowane były liczne przedszkolne konkursy i turnieje z dyplomami i nagrodami dla zwycięzców: "Jesienna galeria" konkurs prac plastycznych, turniej "Warszawa - stolica polski", konkurs wiedzy o Bielsku - Białej, "Zdrowe jedzenie", "Wiosenne zwyczaje"- konkurs plastyczny, "Zgaduj - zgadula" - konkurs wiedzy przyrodniczej, "Jesteśmy czyścioszkami", "Co wiemy o Krakowie?" i turniej "Moja ulubiona bajeczka".
Dzieci ze najstarszych grup wiekowych uczestniczyły w wielu wycieczkach edukacyjnych (Ksieżnica Beskidzka, Muzeum Okręgowe, drukarnia, radio Bielsko, wydawnictwo Kleks, Galeria BWA). Udało nam się zorganizować dla dzieci wycieczkę krajoznawczą Pętlą Beskidzką i na Błonia oraz na lekcję do pobliskiej szkoły.
Nauczycielki systematycznie podnosiły swoje umiejętności zawodowe. Jedna nauczycielka ukończyła studia magisterskie z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jedna studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Ponadto nauczycielki uczestniczyły w odpłatnych kursach: "Kinezjologia edukacyjna", "Aktywność i relaks z przyrodą" i warsztatach bibułkarstwa. Nieodpłatnie uczestniczyliśmy w warsztatach: "Kompetencje emocjonalne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi" oraz "Profilaktyka logopedyczna".
Chcę podkreślić, że tak wielu rzeczy nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie było ogromnego zaangażowania w sprawy przedszkola ze strony WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW. Dobro dziecka jest naszym priorytetem i wszystkie nasze poczynania czynimy przede wszystkim z myślą o naszych milusińskich.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.