^Powrót na górę
Ważne

Misja

Przedszkolaka wyróżnia naturalna aktywność i ciekawość otaczającego świata.

W przedszkolu dziecko uczy się wszystkiego, co dobre. To tutaj poznaje zasady współdziałania i zgodnej zabawy. Wie, że wchodząc do budynku należy wytrzeć buty, a papierek z cukierka wyrzuca się do kosza. Potrafi pocieszyć zatroskanego kolegę, potrafi naprawić zepsuty samochód, któremu odpadło kółko. Przedszkolak nie łamie gałęzi, nie niszczy kwiatów, nie depcze trawników na miejskich skwerach. To w przedszkolu dziecko uczy się przyjaźni i życzliwości. Wie, co to dobroć, prawdomówność, uczynność.

Lecz co się dzieje z dzieckiem w następnych latach? Gdzie gubi swoją wrażliwość i troskę wobec otaczającego świata? Jak to się dzieje, że z osoby ufnej, wrażliwej i prawdomównej wyrasta człowiek z tyloma słabościami?

Nadrzędnym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej naszego przedszkola jest wspomaganie i  ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w ścisłej integracji ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym w kierunku osiągnięcia dobrego samopoczucia psychicznego, społecznego i fizycznego.

Dziecko musi w przedszkolu czuć się dobrze, a kształcenie powinno być dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych, ma być czynnikiem osobotwórczym, a nie tylko wyposażaniem dziecka w wiedzę. Dziecko, jako twórca i sprawca otaczającej rzeczywistości powinno działać, obserwować, doświadczać i odkrywać. Dziecko ma być współtwórcą procesu edukacyjnego.

Bezwarunkowym zadaniem przedszkola jest zaakceptowanie osoby każdego dziecka. Jest ono indywidualnością, ma własną drogę rozwoju i zmienia się pod wpływem własnej aktywności. Jakość rozwoju dziecka zależy w dużej mierze od jakości doświadczeń w życiu przedszkolaka.

Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych i dydaktycznych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro-społecznym, pro-kulturowym i pro-zdrowotnym.

Aby osiągnąć sukces przedszkole musi mieć wizję przyszłości, do której systematycznie dąży.


Wizja

Nowoczesne przedszkole w swoich działaniach musi planować, działać, realizować wyznaczone cele. By proces ten przebiegał harmonijnie koniecznym staje się rozpoznawanie i rozwiązywanie przystosowawczych problemów naszej placówki, doskonalenie jej struktury i funkcjonalności, określenie i wprowadzenie programów zmiany.

Największą wartością, która przyświeca naszym działaniem jest dobro dziecka. T. Gordon mówi, że „nauczanie jest jednym ze sposobów kochania drugiego człowieka”. Nowe myślenie o dziecku polega głównie na podmiotowości w praktyce. Wdrażając sposoby i treści nauczania odcinamy się od nauczania encyklopedycznego na rzecz osobowości, wychowania, a kształcenia na końcu. Chodzi nam o to, by uczyć jak się uczyć.

Wizją naszego przedszkola jest pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka w korelacji ze środowiskiem przyrodniczo – społecznym i kulturowym wykorzystując pedagogikę Marii Montessori.

Chcemy stworzyć przedszkole przyjazne dziecku, działające z wykorzystaniem najlepszych form i metod pracy. Swoimi działaniami zapraszamy dzieci do aktywności, która w sposób naturalny prowadzi do głębokiej i długotrwałej koncentracji uwagi skierowanej na sprawy istotne ucząc dziecko niezależności od świata dorosłych. Nasze dążenia do założonych celów powodują, że podczas pracy i zabawy w sposób szczególny angażowane są różne zmysły dziecka realizując równocześnie potrzebę ruchu.

Mamy nadzieję, że nasze starania pomogą każdemu dziecku odnaleźć własną drogę rozwoju, na miarę swoich możliwości i zdolności. Chcemy nauczyć go wrażliwości, delikatności, przyjaźni i dostrzegania w każdym człowieku – człowieka.

Charakteryzująca dzieci w wieku przedszkolnym łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, skłonność do naśladownictwa i wrażliwość emocjonalna stwarzają korzystne warunki do rozpoczęcia takich działań edukacyjnych, które wpłyną na świadomy odbiór we wszechświecie wzajemnych relacji.

Realizacja naszych zadań ma pomagać dziecku w rozwijaniu samodzielności, niezależności i wiary we własne siły, osiągnięciu spontanicznej koncentracji i samodyscypliny, rozbudzaniu zamiłowania do porządku i do pracy, budowaniu właściwych kontaktów interpersonalnych oraz umiłowaniu do otoczenia.

W swych działaniach dążymy do oddziaływania innowacyjnego, twórczego, implikującego wprowadzanie nowych rozwiązań polegających na planowaniu i urzeczywistnianiu zamierzeń, by czynnie kształtować oblicze nowoczesnego przedszkola.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.