^Powrót na górę
Ważne

Załącznik 1

 

do Zarządzenia 9/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.  Dyrektora Przedszkola Nr 31 w Bielsku - Białej

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczypostępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

2.      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

3.      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4.      Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Sposób prezentacji procedury

1.      Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i gazetce dla rodziców.

2.      Zapoznanie rodziców z treścią procedury niezwłocznie po jej wprowadzeniu.

3.      Zapoznawanie rodziców z obowiązującej w placówce procedurze na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

4.      Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

5.      Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Opis procedury

 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 

1.      Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez nauczycieli lub upoważnioną osobę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników  przedszkola, z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może zostać również przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela.

2.      Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.

3.      Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

4.      Nauczyciel informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5.      W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

6.      Nauczyciel po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

7.      W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.