^Powrót na górę


PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
PO OKRESIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ


1.    Po informacji (w rekrutacji elektronicznej uzupełniającej) o nie zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola osoby zainteresowane mogą złożyć w Przedszkolu pisemną prośbę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego ( druk w załączniku lub własny tekst).
2.    Z chwilą pojawienia się możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani poprzez kontakt telefoniczny.
3.    Zainteresowany rodzic zobowiązany jest podpisać umowę cywilnoprawną z Przedszkolem, w terminie  określonym podczas rozmowy telefonicznej.
4.    Przy podpisaniu umowy Rodzic deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych zgodnie z proponowaną ofertą.
5.    Przy podpisaniu umowy Rodzice dzieci 6-letnich dostarczają zaświadczenia lekarskie dotyczące gimnastyki korekcyjnej z adnotacją wymaga/nie wymaga ćwiczeń korekcyjnych i określeniem rodzaju zaburzenia postawy.
6.    Nie zawarcie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w punkcie 4 skutkuje skreśleniem kandydatury dziecka ubiegającego się  o przyjęcie do Przedszkola.


Załącznik


…………………..………………….                    Bielsko-Biała, dn. …………………….………….
  Imię i nazwisko rodzica


………………………………………………………………
Adres zamieszkania


………………………………………………………………………………………


                            Dyrektor Przedszkola nr 31 w Bielsku-Białej
                            Jadwiga Malarz

    W związku z tym,   że moje dziecko  ………………………………………………………………..
                                                                           Imię i nazwisko dziecka

urodzone ……………………………………………………..  , nie zakwalifikowało się do przedszkola, w rekrutacji elektronicznej, proszę o uwzględnienie mojego wniosku z chwilą pojawienia się wolnego miejsca w grupie wiekowej zgodnej z wiekiem dziecka.


                               …………………………………………………………………….
                                Data i podpis rodzica

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.