^Powrót na górę
Ważne

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby pełnoletnie.

2. Obowiązuje ZAKAZ wchodzenia w obuwiu do sal dziennego pobytu dzieci.

3. Jeśli w chwili przyprowadzania dziecka do przedszkola nie potrzebują Państwo kontaktować się z nauczycielem prosimy o obserwację wejścia malucha do właściwej sali z miejsca zwanego "KĄCIKIEM RODZICA". Przychodząc po dziecko korzystamy z domofonu i oczekujemy na nie również w tym samym kąciku. Prośba podyktowana jest utrzymaniem budynku w należytym stanie higienicznym.

4. Upoważnienie innych osób do odbioru dziecka z przedszkola wymaga formy pisemnej.

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. W przypadku odebrania dziecka z właściwej grupy wiekowej nie ma możliwości korzystania z placu zabaw oraz pozostałego terenu Przedszkola.

7. Pozostawienie dziecka po godzinach pracy przedszkola:

  • próba nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami/prawnymi opiekunami
  • oczekiwanie z dzieckiem
  • jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje się decyzję o zawiadomieniu policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

8. W razie próby odbioru dziecka przez nietrzeźwego opiekuna lub agresji z jego strony nauczyciel zgłasza interwencję na policji.

9. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka:

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Schodzenie się dzieci

 

zgodnie z zawartą umową pomiędzy godz. 600 - 820

Rodzice lub osoby pełnoletnie przez niech upoważnione

Pobyt dziecka w przedszkolu

zgodnie z zawartą umową pomiędzy godz. 600 - 1700

Nauczyciel obejmuje odpowiedzialność z chwilą wejścia dziecka do właściwej sali dziennego pobytu dzieci

Odbiór dzieci z przedszkola

zgodnie z zawartą umową

najpóźniej do godz. 1700

Rodzice lub osoby pełnoletnie przez niech upoważnione

10. Jeżeli lekarz stwierdzi u dziecka zatrucie pokarmowe prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu intendentce przedszkola, a w razie jej nieobecności nauczycielce prowadzącej daną grupę.

UWAGA!

1. Gdy w godzinach pracy przedszkola budynek jest zamknięty osoby chcące skontaktować się z:

- Intendentką lub Dyrektorem proszone są o korzystanie z dzwonka znajdującego się za prawym skrzydłem drzwi głównych na zewnątrz budynku,

- Nauczycielem danej grupy, a domofon w sali nie odpowiada, proszone są o sprawdzenie, czy dzieci nie przebywają w ogrodzie. Jeśli tak nie jest, to należy kontaktować się z nauczycielem pracującym po przeciwnej stronie korytarza (Elfy - Skrzaty, Krasnale - Smerfy) lub korzystanie z dzwonka znajdującego się za prawym skrzydłem drzwi głównych na zewnątrz budynku.

2. W przedszkolu istnieje rozbudowany system łączności telefonii wewnętrznej. Dzwoniąc do przedszkola wybieramy numer wewnętrzny zgodny z zapowiedzią.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.