^Powrót na górę
Ważne

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA

WNIOSKÓW I SKARG, ZAŁATWIANIA SPRAW

w Przedszkolu Nr 31 w Bielsku - Białej

 

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U 2000/ 98/1071 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz U 2002/ 5/ 46)

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania (w sposób przyjęty w przedszkolu), wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 3. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, przedszkole zbiera niezbędne materiały.
 4. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 5. Przedszkole rozpatrujące skargę lub wniosek może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Pisemny wniosek lub skarga zawierająca m. in. imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej sprawę.

2. Kserokopie dokumentów (za okazaniem oryginału), które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK/SKARGĘ

Osoby związane z przedszkolem lub środowiskiem: opiekunowie wychowanków przedszkola, mieszkańcy najbliższej okolicy -w sprawach dotyczących problemów wychowawczych- oraz pracownicy przedszkola.

TRYB PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW I SKARG

 1. Skargę lub wniosek przyjmuje, za potwierdzeniem, intendent w godzinach swojej pracy.
 2. Osoba składająca pisemnie skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru;
 3. Na wnioski składane ustnie, odpowiedzi udziela się ustnie;
 4. Skargi i wnioski dotyczące występowania nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na powstanie zagrożeń dla dzieci i pracowników przedszkola są przyjmowane w każdym czasie w godzinach pracy przedszkola (u dyrektora, intendentki lub nauczyciela grupy znajdującej się obok jadalni);
 5. Skargę i odpowiedź załatwia dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

TERMIN ODPOWIEDZI

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od wniesienia sprawy wyłączając dni świąteczne, wakacyjne i inne wolne od pracy.

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić -wyłącznie na piśmie- skargę do siedmiu dni od otrzymania odpowiedzi. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
 2. Ponowna skarga dotycząca tej samej sprawy wnoszona jest tą samą drogą, co skarga pierwotna.
 3. Skarga z odwołania jest ponownie rozpatrywana najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych.
 4. W przypadku ponownego niezadowolenia skarżącego, może on złożyć odwołanie do organu prowadzącego lub prowadzącego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem[1].

UWAGI

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie, jednak w terminie do trzech dni należy złożyć w przedszkolu pisemne jej potwierdzenie.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, albo z powodu dostarczenia materiału do przedszkola o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem.

 [1] W zależności od charakteru i rodzaju skargi.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.