^Powrót na górę
Ważne

PLAN  WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

w Przedszkolu Nr 31 w Bielsku - Białej


Cel: Aktywny  udział  rodziców  w życiu  przedszkola

Nasze Priorytety:

1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców  i przedszkola  jest dobro dziecka i jego rozwój.
2. Dążenia rodziców i przedszkola  zmierzają do kształtowania relacji opartych  na humanistycznych  wartościach  i  partnerskiej, podmiotowej współpracy w celu zapewnienia dziecku  optymalnych warunków rozwoju
3. Rodzice są pełnoprawnymi  partnerami w  wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi.
4. Rodzice współdziałają z przedszkolem w zakresie odpowiedzialności za  edukację i wychowanie dziecka.

Planowane działania

I. Włączenie rodziców do szerokiego udziału w organizowaniu pracy placówki, wprowadzeniu koncepcji programowych i metodycznych:
1. Diagnoza wzajemnych relacji  między przedszkolem, a rodziną dziecka.
2. Zapoznanie rodziców  z przysługującymi im prawami  współdecydowania  w sprawach edukacji dziecka  i zachęcanie ich do aktywnego  włączania się w proces wychowawczy w przedszkolu.
3. Badanie oczekiwań rodziców  wobec przedszkola i uwzględnianie ich w planie pracy placówki.
4. Ustalenie - we wzajemnych relacjach - jasnych zasad współpracy możliwych do zaakceptowania  przez wszystkie zainteresowane podmioty.
5. Organizacja wzajemnych kontaktów (ustalenie terminów spotkań i godzin dogodnych dla rodziców, formy zawiadomienia o spotkaniach, zajęciach otwartych, prelekcjach).
6. Włączanie rodziców w realizację procesu dydaktyczno- wychowawczego: wspólne spotkania, prezentacje zainteresowań, pasji, pomoc w organizowaniu kącików zabaw, wzbogacenie bazy przedszkola.

II. Proponowanie różnych form kontaktów  przyczyniających się  do doskonalenia  dotychczasowej współpracy  oraz poszukiwania nowych, pogłębiających sens wartości  podejmowanych wspólnie działań:
1. Systematyczne organizowanie różnorodnych form pedagogizacji- organizowanie doradztwa metodycznego, wsparcia psychologicznego ( w miarę potrzeb ), spotkań ze  specjalistami.
2. Pozyskiwanie rodziców do działań na rzecz doskonalenia bazy  materiałowej przedszkola.
3. Proponowanie różnorodnych form kontaktów  przyczyniających się do wzmacniania wzajemnych więzi - wspólne świętowanie, rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe z dziećmi, festyny itp.
4. Angażowanie rodziców w prace organizacyjne, związane z planowanymi przedsięwzięciami, uroczystościami, itp. oraz w działania wychowawcze z nich wynikające.

III. Wspomaganie działań wychowawczych  i integrowanie zabiegów  wychowawczych  w relacjach nauczyciel- dziecko- dom rodzinny:
1. Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami :
-Systematyczne prowadzenie rozmów dotyczących dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania w przedszkolu i w domu.
 -Przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodzica zakresów, wiedzy uwrażliwiającej na dziecko, jego  potrzeby, możliwości i powinności.
 -Uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w domu i w przedszkolu.   
 -Prowadzenie rozmów z rodzicami, np. po zajęciach otwartych, wyjaśnianie im celowości  prowadzonych zabaw i zajęć, dzielenie się wnioskami z obserwacji udziału dziecka w zajęciach, udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania, udostępnianie  rodzicom  materiałów z danego zakresu zawierających propozycje zabaw możliwych do przeprowadzenia w domu.


Kryteria sukcesu:

 -Zadowolenie dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z realizacji wszystkich funkcji  przedszkola w atmosferze zaufania i współpracy.
 - Pozytywna opinia o funkcjonowaniu Przedszkola decydująca o jej wizerunku, popularyzacja działań i osiągnięć placówki.
 -Sprawnie i aktywnie działającą Radę Rodziców przy Przedszkolu.
 - Poprawa przepływu informacji  i wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami, a pracownikami  przedszkola..

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.