Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Nabór na DYŻUR WAKACYJNY

11-04-2024 8:12

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIELSKO-BIAŁA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

.
Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr ON-II.0050.64.2024.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024.
.
Od 8 maja 2024 r. rodzice będą mogli zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny do przedszkoli. Zgłoszeń będzie można dokonać elektronicznie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. Tegoroczne zapisy na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpoczną się 8 maja 2024 r. o godzinie 9.00.
.
Każdy rodzic, który chce wziąć udział w zapisach na dyżur wakacyjny musi złożyć wniosek w systemie. Wniosek należy złożyć zarówno jeśli w danym miesiącu macierzysta placówka pełni dyżur oraz jeśli dziecko ubiega się o miejsce w placówce pełniącej dyżur, gdy jego placówka macierzysta jest nieczynna. Na przykład rodzic, który chce aby dziecko uczęszczało do swojej placówki w lipcu – składa tam wniosek, wybierając tylko to przedszkole i ma gwarancję przyjęcia oraz składa drugi wniosek  na sierpień, jeśli chce aby dziecko wzięło udział w zapisach do innych placówek w czasie, gdy jego placówka jest nieczynna. Rodzic może wskazać we wniosku maksymalne 5 placówek.

Strony dla rodziców:
przedszkola-wakacyjne-lipiec-bielsko-biala.nabory.pl
przedszkola-wakacyjne-sierpien-bielsko-biala.nabory.pl

 .

KRYTERIA ZAPISÓW

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

128

 .

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą i nie korzystają z urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego – wymagane oświadczenie

80

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) nie mają możliwości otrzymania urlopu wypoczynkowego w miesiącu przerwy wakacyjnej w macierzystym przedszkolu - wymagane oświadczenie

40

Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie na dyżur wakacyjny w tym samym przedszkolu - wymagane oświadczenie

6

 

 HARMONOGRAM

TERMINY ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rodzaj czynności

Termin zapisów

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie zapisów na dyżur wakacyjny - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie wniosku).

8 maja 2024

godz. 9.00

15 maja 2024

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez dyrektora przedszkola.

8 maja 2024

godz. 9.00

22 maja 2024

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 maja 2024

godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

24 maja 2024

godz. 9.00

29 maja 2024

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

31 maja 2024

 godz. 15.00

 

 KOMUNIKATY dla rodziców/opiekunów prawnych

POTWIERDZANIE WOLI

Rodzice dzieci z innych przedszkoli, zakwalifikowanych na wolne miejsca do przedszkola dyżurującego, mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkolado którego w procesie zapisów na dyżur wakacyjny zostało zakwalifikowane dziecko.

Potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznieza pośrednictwem sytemu NABO w terminie od 24 maja - godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13.00. W celu potwierdzenia woli, należy wybrać opcję ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko w lipcu lub sierpniu oznacza rezygnację z miejsca.​

Placówka również ma możliwość potwierdzenia woli w systemie na prośbę rodzica.

NIEZAKWALIFIKOWANI

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli z udziałem systemu informatycznego zostaną zakończone 31 maja 2024 r.

W przypadku dzieci niezakwalifikowanych do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli dyrektor placówki skontaktuje się z rodzicem w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

ZAKWALIFIKOWANI

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 na wolne miejsce, z innego przedszkola, mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 24 maja - godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13.00. Brak potwierdzenia woli w przedszkolu oznacza rezygnację z miejsca.​

PODSUMOWANIE WE WNIOSKU

Rodzic nie drukuje wniosku, po jego wypełnieniu w systemie, wyświetla się jedynie numer potwierdzający złożenie wniosku.

POUCZENIE PODCZAS AKCEPTACJI WNIOSKU

Rodzic potwierdza, iż wszystkie dane i informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Wyraża zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dla potrzeb niezbędnych, dotyczących zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkoli zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zapisy na dyżur wakacyjny w 2024 roku zostaną zakończone 31 maja 2024 r. W przypadku zainteresowania miejscem w przedszkolu w miesiącu lipcu lub sierpniu 2024 r. należy skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola.

NA STRONIE GŁÓWNEJ LOGOWANIE RODZICÓW I WPROWADZANIE WNIOSKÓW

Zgodnie z harmonogramem podczas trwania etapu zgłoszeń o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola na wolne miejsca, oświadczenia i  dokumenty potwierdzające kryteria należy składać w przedszkolu pierwszego wyboru. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można będzie również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli w lipcu oraz sierpniu 2024 roku prowadzone będą w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABO.

Na stronie elektronicznego systemu NABO będzie można utworzyć wniosek przyjęcia do przedszkola, „klikając” na symbol klucza w prawym górnym rogu. W przypadku problemów z użytkowaniem systemu, udzielana będzie pomoc techniczna w każdym przedszkolu. Najlepiej zwrócić się do przedszkola „pierwszego wyboru”, czyli wskazanego we wniosku jako pierwsze, do którego rodzice będą składać wniosek. Tam też, należy kierować ewentualne pytania związane z zapisami na dyżur wakacyjny.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy zapoznać się z terminami i zasadami zapisów na wakacje.

W postępowaniu, można wybrać i wskazać we wniosku maksymalnie 5 przedszkoli, szeregując je według własnych preferencji. Zachęca się do wskazania maksymalnej liczby preferowanych przedszkoli. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola „pierwszego wyboru”, zwielokrotnia się szansa przyjęcia do innego przedszkola, zgodnego z oczekiwaniami.

W postępowaniu nie decyduje kolejność składania wniosków. Przystąpienie do zapisów musi jedynie nastąpić w okresie od 8 do 15 maja 2024 roku do godziny 15.00. Logowanie do systemu będzie aktywne od godz. 9:00. Rodzaj oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku, w tym spełnienie kryteriów określony został w formularzu wniosku oraz w Menu „Kryteria zapisów”. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez dyrektora przedszkola będzie prowadzona w przedszkolu „pierwszego wyboru” w terminie od 8 maja - godz. 9:00 do 22 maja 2024 roku - godz. 15:00.

Wyniki zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkoli zostaną udostępnione indywidualnie 23 maja 2024 roku o godz. 15:00, po zalogowaniu się do systemu oraz w każdym przedszkolu zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci z innego przedszkola, zakwalifikowanych na wolne miejsce do przedszkola dyżurującego w lipcu lub sierpniu, mają obowiązek potwierdzenia, w terminie od 24 maja - godz. 9:00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13:00, woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia woli przyjęcia traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca.

Placówka również ma możliwość potwierdzenia woli w systemie na prośbę rodzica.

Listy przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny do przedszkola zostaną rodzicom udostępnione 31 maja 2024 roku o godz. 15:00, w siedzibie przedszkola.

NA STRONIE GŁÓWNEJ – ZAKOŃCZONE WPROWADZANIE WNIOSKÓW, TYLKO LOGOWANIE

Zgodnie z harmonogramem, 23 maja 2024 roku o godzinie 15.00, dostępna będzie informacja dla rodziców dotycząca zakwalifikowania się dziecka do przedszkola. Informacja będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu. Rodzice mogą korzystać z systemu i sprawdzać wyniki tą drogą lub bezpośrednio w przedszkolu.
W terminie od 24 maja godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku godz. 13.00 rodzice dzieci  potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego, do którego zostało zapisane dziecko zgodnie z poniższą instrukcją:

1)   We wskazanym terminie należy zalogować się do wniosku.
2)   Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3)   Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji  wskazanego przedszkola, kliknąć  w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.

4)   Następnie pojawi się ponowne pytanie "Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia decyzji, należy wybrać TAK.

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje rodzicom prawidłowe potwierdzenie woli.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z zapisami na dyżur wakacyjny, należy skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów do przedszkoli dostępne są pod adresem:

 https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/rodzaj/przedszkola

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr ON-II.0050.64.2024.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024.

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Kryteria lokalne nr 1, 2 i 3 rodzic potwierdza oświadczeniem.

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.